PRIVACY BELEID

In het kader van dit Privacy beleid wordt onder “Persoonsgegevens” verstaan: alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), en alle toepasselijke nationale uitvoerings- of aanvullende wetgeving (hierna gezamenlijk de “privacywet” genoemd).

Dit Privacy beleid legt uit hoe APAM, BCE 0406 772 468 (de “VZW”) bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt wanneer u door deze website (de “Dienst”) bladert.

GEGEVENSBEHEERDER

De VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

CATEGORIEËN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

In principe verzamelt en verwerkt de Dienst geen Persoonsgegevens. Mocht dit echter het geval zijn, dan erkent u dat de VZW, in het kader van de Dienst, de volgende Persoonsgegevens over u kan verwerken die u verstrekt bij toegang tot de Dienst: taal, IP-adressen, communicatie verzonden in het kader van het gebruik van de Dienst, interacties met de klantendienst en/of helpdesk, communicatie van door u verzonden verzoeken en bijbehorende computerlogs (met datum en tijd).

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden het nakomen van de verplichtingen van de VZW en het uitoefenen van uw rechten in verband met de levering van de Dienst, het analyseren en begrijpen van ons publiek, het verbeteren van onze dienst (inclusief ervaringen met de gebruikersinterface), en het verbeteren van ons aanbod, onze selectie van inhoud en onze aanbevelingsalgoritmen ; om met u te communiceren over onze Dienst, om u nieuws te sturen over de diensten van de VZW, details over nieuwe functies en inhoud die beschikbaar zijn op de diensten van de VZW, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en tevredenheidsonderzoeken, om de toegang tot de Dienst te beheren, om inbraken in het computernetwerk op te sporen en te melden, om het onderhoud van de Dienst te beheren.

WETTELIJKE GRONDSLAGEN

De VZW verwerkt alleen Persoonsgegevens op basis van uw blijk van belangstelling voor onze activiteiten.

NIEUWSBRIEVEN/CIRCULAIRES EN INFORMATIE OVER PROJECTEN VAN DE VZW

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zal de VZW uw Persoonsgegevens gebruiken om u informatie toe te zenden over haar projecten totdat uw toestemming wordt ingetrokken. De VZW kan u mededelingen per e-mail sturen (i) indien u uw e-mailadres hebt verstrekt en (ii) indien u bij het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik daarvan voor informatiedoeleinden (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwsbrieven van de VZW). Mededelingen kunnen u per e-mail of per gewone post worden toegezonden, tenzij u daartegen later bezwaar maakt.

Bovendien kunnen deze mededelingen u per e-mail worden toegezonden indien u hebt aangegeven deze te willen ontvangen en geen bezwaar hebt gemaakt, noch bij het verzamelen van uw gegevens, noch daarna, tegen dergelijke mededelingen.

Indien u niet langer wenst dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van rechtstreekse communicatie, hebt u het recht uw toestemming daartoe te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen in te trekken door een e-mail in die zin te sturen naar mailto:info@apam.be.

VEILIGHEID

De VZW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, gebruik, toegang, openbaarmaking of enige andere onwettige of ongeoorloofde verwerking.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De door de VZW verzamelde Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de externe dienstverleners en onderaannemers van de VZW (op het gebied van datahosting en factuurbeheer) ten aanzien van wie de VZW passende maatregelen heeft genomen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met de Privacywetgeving, en uitsluitend voor de verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in dit Privacy beleid.

In het algemeen zal de VZW uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve voor die doorgiften (i) toegestaan door de toepasselijke wetgeving of (ii) vermeld in deze sectie of elders in dit Privacy beleid. Uw Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt in het geval van de verkoop of overdracht door de VZW aan een derde van alle of een deel van haar activiteiten of activa.

Voor zover het gaat om de doorgifte van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die door de Europese Commissie niet worden geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor Persoonsgegevens, zal de VZW ervoor zorgen dat maatregelen worden getroffen in overeenstemming met de Privacywet, zoals de ondertekening van de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle op de naleving van het Privacy Shield door onze partners, indien van toepassing.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De VZW bewaart uw Persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy beleid, niet langer dan de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

 Indien u zich uitschrijft voor de Dienst, zal de VZW de verzamelde Persoonsgegevens binnen zes (6) maanden na uitschrijving verwijderen, behalve in het geval dat de VZW een specifiek legitiem belang heeft om uw Persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor zover de gegevens nodig zouden zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het bijzonder in boekhoudkundige of fiscale of contractuele aangelegenheden).

UW RECHTEN

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die door de VZW worden verzameld en verwerkt en om rectificatie te verzoeken in geval van onjuistheid of verwijdering (indien van toepassing) indien dit niet noodzakelijk is. Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het contact op te nemen met Julien De Froy, RGPD Manager van de VZW, via het contactformulier op onze website, of door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen naar de VZW op het volgende e-mailadres: info@apam.be of naar het postadres Chaussée de Drogenbos 130, 1180 Ukkel, samen met een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

U hebt ook het recht om u op elk ogenblik, kosteloos en zonder verantwoording, te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Julien De Froy, RGPD Manager, via het contactformulier op onze website, door zich uit te schrijven voor alle correspondentie per e-mail via de daartoe voorziene link onderaan elke van de VZW ontvangen e-mail, of door een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan de VZW op het e-mailadres of postadres Chaussée de Drogenbos 130, 1180 Ukkel, samen met een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs, evenals elk document waaruit blijkt dat u de persoon bent op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

In het algemeen hebt u, indien van toepassing, ook het recht om uw toestemming voor een verwerking te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven. In sommige gevallen hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de hierboven beschreven procedure te volgen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, hebt gevestigd, indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving.

ANDERE WEBSITES

De Dienst kan worden aangeboden op en/of gebruik maken van functies (zoals spraakbesturing) die worden beheerd door platforms van derden of links bevatten naar sites die worden beheerd door derden waarvan het privacy beleid kan verschillen van het onze. Op deze websites en platforms (webapplicatie) zijn afzonderlijke en onafhankelijke privacy- of gegevensbeleidsregels, privacyverklaring, kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden van toepassing, die wij u aanbevelen zorgvuldig te lezen.

COOKIES EN ONLINERECLAME

De cookiewetgeving is op 5 juni 2012 in Europa in werking getreden. Zij bepaalt dat websites hun bezoekers op duidelijke en volledige wijze moeten informeren over het gebruik van cookies.

ANALYTISCHE COOKIES

APAM vzw gebruikt cookies om na te gaan waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikels lezen, enz.

Een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google wordt op onze site geplaatst als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om meer te weten te komen over hoe gebruikers de website gebruiken en om rapporten te genereren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daar hebben wij geen invloed op.

De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet aan ons doorgegeven. De informatie die naar en door Google wordt overgebracht, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

WIJZIGING

De VZW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit Privacy beleid te wijzigen en u verbindt zich ertoe het Privacy beleid regelmatig te raadplegen. Bij het wijzigen van het Privacy beleid zal de VZW rekening houden met uw legitieme belangen. Indien het Privacy beleid wijzigt, zal een bericht verschijnen op de startpagina van de Dienst. Door actief gebruik te blijven maken van de Dienst na een dergelijke kennisgeving, erkent u dat u op de hoogte bent van de wijzigingen in het Privacy beleid.

CONTACT

De Froy Julien – RGPD Manager

mailto: info@apam.be

Laatste bijwerking: 2022- 2023 © vzw APAM